• Stel dat niet de actor, de organisatie, de ‘ik’ de basiseenheid van de samenleving is?
  • Stel dat juist de verbinding tussen actoren de bouwsteen is?
  • Dát is de perspectiefwissel die wij voorstaan.

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.
Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

  • Circulariteit & duurzaamheid
  • Voedsel & Water
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid & Veerkracht

Delen is vermenigvuldigen: partijen die goed samenwerken realiseren ieder voor zich samen meer;

Creëer ruimte: organiseer omgevingen waarin partijen afspreken hoe ze met elkaar omgaan om tot goede resultaten te komen

Werk volgens het principe van permanente verbetering aan het vervangen van waardelekken door waardevolle verbindingen: inventariseer waar de waarde weglekt; pak eerst het grootste lek aan en richt je dan op het volgende grootste lek.

Licentie voor het gebruik van het ons gedachtengoed is verstrekt aan Waardevol Verbinden BV

Waardevol Verbinden BV heeft van Stichting Transactieland een licentie verkregen voor het benutten van het totaal van het gedachtengoed van de stichting in praktische dienstverlening aan klanten. Waardevol Verbinden BV begeleidt praktijkexperts, managers en bestuurders bij het effectief mobiliseren, activeren, regisseren en innoveren van de samenwerking in ketens. Zo ontstaat een flexibel en schaalbaar platform. www.waardevolverbinden.nl

Waardevol Verbinden BV betaalt voor deze licentie een vergoeding van 10% van haar omzet.

“Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen”

Of het nu gaat om de transitie naar een circulaire economie, hi-tech innovaties, of het verbeteren van dagelijkse processen: vernieuwingen die hout snijden zijn nooit het werk van eenlingen. Alleen in verbinding ontstaat innovatie.
Elkaar snel vinden en effectieve afspraken maken is cruciaal. Dat gaat niet vanzelf. Transactieland ontwikkelt concepten, aanpakken en werkvormen:

  • ‘binnen de muren’: hoe spoor je waardelekken binnen je eigen organisatie op en dicht je deze; hoe zorg je dat je klaar bent voor waardevolle verbindingen met externe ketenpartners?
  • ‘tussen de muren’: hoe kunnen bedrijven en organisaties snel afspraken maken, waardoor ze goed in de keten kunnen samenwerken?
  • ‘over de muren’: welke afspraken moet je maken waar alle ketenpartners zich aan houden?

Zo ontstaan nieuwe diensten, producten en processen. Uit deze praktijkervaring ontstaan ook steeds weer nieuwe probleemstellingen. Dat is de basis voor nieuw onderzoek. Stichting Transactieland programmeert dit onderzoek, participeert daarin en zoekt naar funding. Zo maken we steeds nieuwe ruimte voor innovatie.

Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen

De tráns-actie is de basis van onze samenleving. Keizers en Koningen, prelaten en priesters, ze verloren hun macht in de 20e eeuw. De macht verschoof naar ons, de burgers. Goed opgeleid en welbewust werd iedere burger een actor, die in eigen verantwoordelijkheid kán, mág en móet handelen. Samen leven betekent het uitwisselen van onze acties met elkaar.

De trans-actie, het resultaat van de uitwisseling van acties tussen burgers, wordt zo de basis van onze samenleving.

Een transactie behoort een waardevolle verbinding te zijn die beide actoren als een voordeel ervaren. Dat is de basis voor een houdbare economie en samenleving en daarom is het ook een moreel gebod. In onze rollen van burger, producent en consument zijn wij onderdeel van lange ketens waarin wij met talloze bedrijven, organisaties, overheden en burgers trans-acteren. Veel van die verbindingen zijn niet waardevol. Dat uit zich in overbodige gebruik van grondstoffen en kapitaal, uitbuiting van (kinder-)arbeid, overbodige afvalproductie en daarmee ook gewoon in grote financiële verliezen voor burgers, bedrijven en overheden.

Waardeloze door waardevolle verbindingen vervangen: we kunnen daarvoor niet meer alleen naar ‘bazen’ kijken. Daarvoor zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen praktijkexperts, managers en bestuurders nodig. Zo valt budget vrij voor onderwijs, zorg en andere noden, zo worden onze handel en economie houdbaar en bovenal: zo borgen we het voortbestaan van onze samenleving en planeet.

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen