Publicaties en media

Publicaties Transactieland

Stichting Transactieland heeft vanaf haar oprichting geïnvesteerd in de ontwikkeling van een deugdelijke wetenschappelijke basis, waarvoor zij tot 2015 samenwerkte met het Research Institute for Trade & Transactionmanagement van de Vrije Universiteit. In dit kader zijn o.m. de volgende publicaties tot stand gekomen:

> Neem je Plek
Futuro Uitgevers 2022
Te verkrijgen in iedere boekhandel.
In het boek Neem je Plek, hoe acterende burgers de democratie vernieuwen, gaat Nanko Boerma in op het democratisch tekort dat is ontstaan doordat steeds grotere groepen mensen in de samenleving het spoor bijster en zelfs afgehaakt raken. Het doel van dit ‘essay’ is het agenderen van het ‘acterend burgerschap’ als een volgende stap op onze menselijke emancipatieladder.

> Waardevolle verbindingen
Futuro uitgevers, Amsterdam 2015,
te verkrijgen bij iedere boekhandel.

In het boek Waardevolle Verbindingen, de constructie van vertrouwen in de toekomst, pleit Nanko Boerma voor een nieuwe ‘vertrouwensinfrastructuur’ om de kortsluiting op te heffen tussen ‘onszelf’ en de ‘instanties’ die ons met onbegrijpelijke eisen, ondoorgrondelijke procedures en onvoorspelbare uitkomsten gek maken. waarmee ze te maken hebben. De basis hiervoor ligt in systematische toepassing van maatschappelijke standaarden. Meer voorspelbaarheid in de samenleving brengt het vertrouwen terug.

> Koppelzones
Futuro uitgevers, Amsterdam 2015,
te verkrijgen bij iedere boekhandel.

Waardevolle verbindingen kunnen ontstaan waar ketenpartners onderling afspraken te maken over de wijze waarop zij met elkaar omgaan en communiceren: standaarden. Deze ontwikkelen en naleven gebeurt in koppelzones.
Het koppelzoneconcept is ontwikkeld door de stichting Transactieland. In het boek ‘Koppelzones, lagere transactiekosten door organisatorische innovatie’ van Frank den Butter, Nanko Boerma en Jelle Joustra wordt aangegeven hoe een Koppelzone in de praktijk kan werken. Daarbij worden zes richtlijnen voor de inrichting en drie richtlijnen voor het beheer van Koppelzones gegeven.

> Zoeken naar waarde
Verkrijgbaar bij de stichting Transactieland

Transactiemanagement: wat is het en wat kunnen we ermee? Dat was kortweg de vraag die we hebben voorgelegd aan praktijkmensen in verschillende sectoren van onze economie. Dit heeft geleid tot een overzicht van praktijk-issues rond transactiemanagement voor bedrijven in de maakindustrie, in de agrosector, in Rotterdamse haven, in het HBO en bij de overheid is geschetst in het boekje ‘Zoeken naar waarde, transactiemanagement in de praktijk’

> Challenge the Chain
Amsterdam, 2014, IOS-press; te verkrijgen en gratis te downloaden via http://www.iospress.nl/book/de-keten-uitgedaagd

Het transactiemanagement-perspectief heeft intussen implementatie gevonden in twee grote, door de overheid geïnitieerde, programma’s, te weten het programma Slim geregeld, goed verbonden (SGGV) en het programma Standard Business Reporting (SBR).
Informatie over deze programma’s is te verkrijgen op internet:
www.sggv.nl
www.sbr-nl.nl
Het programma SBR heeft geleid tot het boek De Keten Uitgedaagd, een standaardwerk als het gaat om implementatie van ketenvernieuwing. Specialisten uit de praktijk én wetenschappers geven een gefundeerd en gedetailleerd inzicht in de uitdagingen die komen kijken bij de transitie van informatieketens. Het boek biedt alle praktische informatie die partijen nodig hebben om de SBR-oplossingen toe te passen in het eigen domein. Van dit boek is ook Engelstalige versie beschikbaar: N. Bjarosa et al: Challenging the chain.

> Transactiemanagement
Den Haag, SMO, september 2009 (2e druk);
verkrijgbaar via Transactieland.

De transactiekostentheorie is een belangrijke basis voor ons gedachtegoed. Frank den Butter heeft hiervan een goede uitwerking gegeven in Transactiemanagement, sleutelcompetentie voor Nederland bij een regierol in de globalisering.

> Managing Transaction Costs
Verkrijgbaar via Transactieland.

In het kader van een honourscourse over ‘The economics of globalization: a transaction cost perspective’ zijn drie goede papers tot stand gekomen over hybride vormen van organisatie, dat wil zeggen organisatievormen die een beetje tussen ‘markt’ en ‘hiërarchie’ zitten. Dit heeft geleid tot de publicatie ‘Managing transaction costs in hybrid forms of organisations’.

Publicaties binnen het RITM (Research Institute for Trade & Transactionmanagement)

Nederlandstalig

Artikelen

 • Butter, F.A.G. den, J. Hop en H. Visser, 2005, Fair trade als nieuwe handelstechnologie,Economisch Statistische Berichten 90(4453), 66-68.
 • Butter, F.A.G. den en M. van der Vlis, 2005, De glasvezel: het publiek belang van een technologische transitie, Tijdschrift voor Openbare Financiën 37(2), 78-83.
 • Butter, F.A.G. den, 2006, De toekomst van de Nederlandse maakindustrie ligt bij de regievoering, Economisch Statistische Berichten 91(4493), 420-423.
 • Boerma, N. en G. Johanns, 2007, Overheid uit de klem, Openbaar Bestuur, juni/juli 2007, 18-21.
 • Butter, F.A.G. den, F. Lazrak en S.P.T. Groot, 2007, Standaards als bron van welvaart,Kwartaalschrift Economie 4(2), 139-165.
 • Butter, F.A.G. den, 2007, Nederland als transactie-economie: regievoering en handel hebben de toekomst, Haarlemse Voordrachten LXVII, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, mei 2007.
 • Butter, F.A.G. den, 2007, Beleidsimplicaties in economisch kader, in: E.A.R. Levinga en F. Schreppers (red.), Supply Chain Management Meervoudig Beschouwd, Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 68-106.
 • Butter, F.A.G. den, 2007, Innovatiebeleid, Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 59-64.
 • Butter, F.A.G. den en D. Leliefeld, 2007, Van productie naar regievoering: IHC Holland Merwede als voorbeeld, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81 (10), 488-496.
 • Butter, F.A.G. den en P. Corveleijn, 2007, Standaardisering van het Europese effectenverkeer, Economisch Statistische Berichten 92, 708-711.
 • Butter, F.A.G. den, 2008, Handel en innovatiebeleid, in: W.W. Boonstra en S.C.W. Eijffinger (red.), Een Klassiek Econoom met een Brede Blik; Opstellen Aangeboden aan Prof. Dr. Hans Visser, Den Haag: SDU Uitgevers, 95-112.
 • Butter, F.A.G. den, P. Risseeuw en M. van den Berg, 2008, De rol van trustkantoren in de Nederlandse economie, Economisch Statistische Berichten 93(4542), 535-537.
 • Groot, S.P.T. en J.L. Möhlmann, 2008, Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum, 191, Den Haag.
 • Berghuis, E. en F.A.G. den Butter, 2009, Veranderende wereldhandelspatronen door globalisering, Economisch Statistische Berichten 94(4555), 134-137.
 • Groot, S.P.T., J.L. Möhlmann en H.L.F. de Groot, 2009, De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie, Economisch Statistische Berichten, 94(4560), blz. 312–314.
 • Butter, F.A.G. den, 2010, Innovatief verbinden door transactiemanagement, in: J.P. van den Toren en F. Oude Voshaar (red.), Verbinden, Innoveren en Concurreren, Innovatieplatform, 51-64.
 • Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Verbinden typisch Nederlandse kennis en kunde maakt het land inovatief’, Me Judice, 27 april 2010.
 • Bunte, F.H.J., F.A.G. den Butter en Y. Dijkxhoorn, 2010, De Nederlandse regiefunctie in de bloemenhandel, Economisch Statistische Berichten 95(4598), 710-713.
 • Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Richt innovatiebeleid op type economische activiteit, niet op de traditionele bedrijfstak’, Me Judice, 4 december 2010.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, ‘Innovatiebeleid van het kabinet streeft naar de verkeerde top’,Me Judice, 22 februari 2011.
 • Boons, M.A.F.A., en F.A.G. den Butter, 2011, Transactiemanagement en Lean management: kostenreductie vanuit een verschillend perspectief, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 85, 333-341.
 • Butter, F.A.G. den en M.M.E. den Butter, 2011, Vrachtbriefgegevens als handels- en conjunctuurindicator, Economisch Statistische Berichten 96(4614-4615), 434-436.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, Innovatiebeleid zoals het moet: de snelle Hollandse fiets, Me Judice, 4ejaargang, 29 september 2011.
 • Butter, F.A.G. den, en R. Hayat, 2011, Financiële handel in halal, Economisch Statistische Berichten, 96, blz. 778-781.
 • Möhlmann, J.L., S.P.T. Groot en H.L.F. de Groot, 2011, De conjunctuurgevoeligheid van Europese sectoren en regio’s, TPEdigitaal, 5(1), blz. 46–61.
 • Tesfay, N., F.A.G. den Butter en E.I. Motchenkova, 2012, Valkuilen voor de snelle economische groei van Eritrea, Economisch Statistische Berichten, 97, blz. 216-218.
 • Butter, F.A.G. den, 2012, Duitse bazaareconomie staat een arbeidsmarktwonder niet in de weg, Me Judice, 9 juni 2012.
 • Butter, F.A.G. den, en A. Es-Saghir, 2012, De economie van crowdfunding, Economisch Statistische Berichten, 97, blz. 404-407.
 • Butter, F.A.G. den, 2012, Cultuuromslag bij de banken begint bij herstel besef van publiek belang, Me Judice, 7 augustus 2012.
 • Butter, F.A.G. den, 2012, Hoop op groei als wankele basis voor een houdbare begroting,Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44 (3), blz. 143-156.
 • Butter, F.A.G. den en R.E. van der Hoeven, 2012, Pleidooi voor één minister van handel en ontwikkelingssamenwerking, Me Judice, 25 oktober 2012.
 • Groot, S.P.T., H.L.F. de Groot, A.M. Lejour en J.L. Möhlmann, 2012, Belang BRIC-landen voor Nederland, Economisch Statistische Berichten, 97(4627), blz. 38–41.
 • Butter, F.A.G. den, 2013, Vervang HFC door echt kennisinstituut voor financiële sector, Me Judice, 7 februari 2013.
 • Butter, F.A.G. den en S.A. ten Wolde, 2013, Borging van het publiek belang in samenwerkingsverbanden;de rol van intermediairs bij de verlaging van de implementatiekosten van overheidsbeleid, Beleid & Maatschappij, 40 (3), blz. 232-250.
 • Butter, F.A.G. den en E.S. Mihaylov, 2013, Veranderende vaardigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt, Economisch Statistische Berichten, 98 (4670), blz. 618-621.
 • Butter, F.A.G. den, J.V. Joustra en A.J.T.H. Reinders, 2014, De transactiekosten-economie van de Dance-industrie, Economisch Statistische Berichten, 99 (4679), blz. 116-119.
 • Butter, F.A.G. den, 2015, Dienstverlening draagt groei industrie, niet andersom, Me Judice, 30 maart 2015.

Boeken

 • Butter, F.A.G. den en D.B. Leliefeld, 2006, Regiefunctie in de maakindustrie: de casus IHC Holland, Amsterdam Trade University, Amsterdam, december 2006.
 • Butter, F.A.G. den en W.J. van Scheltinga, 2008, Kosten en baten van AEO-certificering,Onderzoeksrapport in opdracht van Trade Forum NV, Amsterdam, August 2008.
 • Butter, F.A.G. den, 2009, Transactiemanagement; Sleutelcompetentie voor Nederland bij een Regierol in de Globalisering, Den Haag: SMO.
 • Butter, F.A.G. den, 2012, De Telgen van Hermes, Amsterdam: VU University Press.
 • Butter, F. den, J. Joustra en N. Boerma, 2015, Koppelzones; Lagere Transactiekosten door Organisatorische Innovatie, Amsterdam: Futuro Uitgevers.
 • Groot, H.L.F. de, M.J. Smit, J. Möhlmann en O. Raspe, 2015, De Vaart der Volkeren: Buitenlandse Bedrijven en Hun Werknemers in Amsterdam en de Rest van Nederland,Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

English

Articles/chapters

 • Dalen, H.P. van, and A.P. van Vuuren, 2005, Greasing the wheels of trade: a profile of the Dutch transaction sector, De Economist 153(2), 139-165.
 • Groot, H.L.F. de, G.J.M. Linders and P. Rietveld, 2005, Institutions, governance and international trade: opening the black box of OECD and GDP per capita effects in gravity equations, IATSS Research 29(2), 22-29.
 • Linders, G.J.M., H.L.F. de Groot and P. Nijkamp, 2005, Economic development, institutions and trust, in: R. Boschma and R. Kloosterman (eds.), Learning from Clusters, Dordrecht: Springer, 111-137.
 • Butter, F.A.G. den, 2007, National accounts and indicators, Ch. 8, in: M. Boumans (ed.), Measurement in Economics: A Handbook, Amsterdam/Boston: Elsevier, 189-229.
 • Butter, F.A.G. den, J. Möhlmann and P. Wit, 2008, Trade and product innovations as sources for productivity increases: an empirical analysis, Journal of Productivity Analysis 30(3), 201-211.
 • Butter, F.A.G. den and K.A. Linse, 2008, Rethinking procurement in the era of globalization,MIT Sloan Management Review 50(1), 76-80.
 • Butter, F.A.G. den and J. Hudson, 2009, Standardization and compliance costs: relevant developments at the EU level, in: A. Nijsen et al. (eds.), Business Regulation and Public Policy: the Costs and Benefits of Compliance, New York: Springer, 141-155.
 • Möhlmann, J.L., S. Ederveen, H.L.F. de Groot and G.M. Linders, 2010, Intangible barriers to international trade: a sectoral approach, in: P.A.G. van Bergeijk and S. Brakman (eds.), The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications, Cambridge: Cambridge University Press, 224-254.
 • Butter, F.A.G. den, J. Liu and Y-H. Tan, 2010, Using IT to engender trust in government-to-business relationships: the authorized economic operator (AEO) as an example, paper resubmitted to Government Information Quarterly.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, Transaction management: value creation by reducing transaction costs, in: W.D. Nelson (ed.), Advances in Business and Management Vol. 2, Nova Publishers, 1-32.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, The industrial organisation of economic policy preparation in The Netherlands, in: P. Weingart and J. Lentsch (eds.), Between Science and Policy: Quality Control and Scientific Policy Advice, Cambridge: Cambridge University Press, 227-284.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, The macroeconomics of the credit crisis: in search of externalities for macro prudential supervision, Ch. 10, in: E.F.M. Wubben (ed.), Institutions and Regulation for Economic Growth? Public Interest Versus Private Incentives, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 187-209.
 • Butter, F.A.G. den, 2011, Cost reduction using transaction management: a complement to Lean management, Review of Business and Economics, 56 (3), 309-329.
 • Groot, S.P.T., J.L. Möhlmann, J.H. Garretsen and H.L.F. de Groot, 2011, The crisis sensitivity of European countries and regions: stylized facts and spatial heterogeneity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4(3), pp. 437–456.
 • Butter, F.A.G. den, J. Liu and Y-H. Tan, 2012, Using IT to engender trust in government-to-business relationships: the Authorized Economic Operator (AEO) as an example,Government Information Quarterly, 29, 261-274.
 • Butter, F.A.G. den, 2012, The transaction management perspective on procurement in the era of globalization, International Journal of Procurement Management, 5(2). 123-139.
 • Alemanno, A., F. den Butter, A. Nijsen and J. Torriti, 2013, Introduction, in A. Alemanno et al. (red.), Better Business Regulation in a Risk Society, New York: Springer, 1-16.
 • Alemanno, A., F. den Butter, A. Nijsen and J. Torriti, 2013, Conclusions, in A. Alemanno et al. (red.), Better Business Regulation in a Risk Society, New York: Springer, 285-298
 • Butter, F.A.G. den, 2013, The perspective of public sector economics on regulation: transaction costs and the agency model, in A. Alemanno et al. (red.),Better Business Regulation in a Risk Society, New York: Springer, 119-134.
 • Hayat, R., F.A.G. den Butter and U. Kock, 2013, Halal certification for financial products: a transaction cost perspective, Journal of Business Ethics, 117, 601-613.
 • Butter, F.A.G. den, and A. Es-Saghir, 2013, Productivity effects of trade and product innovations: an empirical analysis for 13 OECD countries, Applied Economics, 45:31, 4376-4382.
 • Butter, F.A.G. den, and R. Hayat, 2013, Trade between China and the Netherlands: a case study of trade in tasks, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, Vol. 6 Iss: 3, 178 – 191.
 • Caragliu, A., C. Del Bo, H.L.F. de Groot en G.M. Linders, 2013, Cultural Determinants of Migration, Annals of Regional Science, 51 (1), pp. 7–32.
 • Chasapopoulos, P., F.A.G. den Butter en E.S. Mihaylov, 2014, Demand for tourism in Greece: a panel data analysis using the gravity model, International Journal of Tourism Policy, 5 (3), blz. 173-191.
 • Butter, F.A.G. den, en S.A. Ten Wolde, 2014, The institutional economics of stakeholder consultation; how experts can contribute to reduce the costs of reaching compromise agreements, Ch. 2 in C. Martini en M. Boumans (red.), Experts and Consensus in Social Sciences, Ethical Economy vol. 50, New York, Springer, blz. 17- 48.
 • Butter, F.A.G. den, en J.V. Joustra, 2016, Trust as governance tool in hybrid organizations: a case study for the dance Industry in the Netherlands, International Journal of Business and Management, 11, (1), 1-19.
 • Groot, H.L.F de, en M.B.M. Lankhuizen, 2016, Cultural Distance and International Trade: A Non-Linear Relationship, Letters in Spatial and Resource Sciences, forthcoming.

Books

 • Butter, F.A.G. den, 2012, Managing Transaction Costs in the Era of Globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. Alemanno, A., F. den Butter, A. Nijsen and J. Torriti (red.), 2013, Better Business Regulation in a Risk Society, New York: Springer.
 • Möhlmann, J.L., 2013, Globalization and Productivity: Micro-Evidence on Heterogeneous Firms, Workers and Products, Dissertation, VU University Amsterdam, Thela Thesis, Amsterdam.
 • Butter, F.A.G. den, and H.L.F. de Groot (red.), 2014, Managing Transaction Costs in Hybrid Forms of Organisations, The Hague: ‘Transactieland.nl’ Foundation’.