• Stel dat niet de actor, de organisatie, de ‘ik’ de basiseenheid van de samenleving is?
 • Stel dat juist de verbinding tussen actoren is de bouwsteen is?
 • Dát is de perspectiefwissel die wij voorstaan: Tot welke nieuwe vragen leidt dat en dus ook tot welke nieuwe antwoorden?

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.
Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

 • Circulariteit & duurzaamheid
 • Voedsel & Water
 • Gezondheid & Zorg
 • Veiligheid & Veerkracht

Samenwerking in onderzoek-programma’s

Stichting Transactieland zoekt actief samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen in onderzoeksprogramma’s die vanuit onze doelstelling relevant zijn:

 • Wij zijn kennispartner van het lectorenplatform Logitimo (Logistieke Toepassingen in Maatschappelijke Opgaven)
 • Wij participeren in langjarige onderzoekprograma’s op het gebied van Circular Business Modelling Maturation
 • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van langjarig stabiele onderzoekgroepen die een substantiële bijdragen leveren aan de implementatie van de agenda’s voor de transitie naar Circulaire Economie.
 • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van een langjarig beschikbare ‘landingsplek’ voor kennis- en onderzoekuitwiseling tussen onderzoekers op het gebied van logistiek, gezondheid en civiele techniek enerzijds en de Nederlandse krijgsmacht anderzijds.

Ondersteuning onderzoekers

Wij faciliteren verschillende lectorenplatforms om hechtere samenwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid mogelijk te maken. Dit doen we o.m. op de gebieden ‘maritiem’, ‘logistiek’ en ‘adaptieve krijgsmacht’ (civiel-militaire samenwerking). Wij ondersteunen op dit moment twee promovendi. Zij doen onderzoek naar:

 • Data Governance van Product Lifecycle Management en transitie naar Circulaire Supply Chains;
 • De relatie digitale technologie en circulaire prestaties;

Wij beogen het netwerk van door ons ondersteunde promovendi en andere onderzoekers uit te breiden.

Seminars en colleges

Stichting Transactieland zoekt actief samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen in onderzoeksprogramma’s die vanuit onze doelstelling relevant zijn:

 • Wij zijn kennispartner van het lectorenplatform Logitimo (Logistieke Toepassingen in Maatschappelijke Opgaven)
 • Wij participeren in langjarige onderzoekprograma’s op het gebied van Circular Business Modelling Maturation
 • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van langjarig stabiele onderzoekgroepen die een substantiële bijdragen leveren aan de implementatie van de agenda’s voor de transitie naar Circulaire Economie.
 • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van een langjarig beschikbare ‘landingsplek’ voor kennis- en onderzoekuitwiseling tussen onderzoekers op het gebied van logistiek, gezondheid en civiele techniek enerzijds en de Nederlandse krijgsmacht anderzijds.

Publicaties en media

Stichting Transactieland heeft vanaf haar oprichting geïnvesteerd in de ontwikkeling van een deugdelijke wetenschappelijke basis, waarvoor zij tot 2015 samenwerkte met het Research Institute for Trade & Transactionmanagement van de Vrije Universiteit. In dit kader zijn o.m. de volgende publicaties tot stand gekomen:

Werkconferenties: ‘Ankerpunten in transities’

Stichting Transactieland ontwikkelt werkconferenties over ‘Ankerpunten in transities’. Centraal staat de noodzaak om in tenminste vier domeinen tot grote maatschappelijke veranderingen te komen, te weten:

 • Energie en duurzaamheid
 • Voedsel
 • Gezondheid
 • Veiligheid en veerkracht

De samenleving waarin deze transities vorm moeten krijgen is een VOCA-omgeving. Dat staat voor Volatiel, Onzeker, Complex en Ambigu. Individualisering is daarbij het trefwoord Velen geeft dit ruimte tot ontplooiing, maar ook leidt het tot (onlust-) gevoelens van eenzaamheid en onthechting.

Nederlanders geven over het algemeen hun eigen leven een hoge score, maar vinden tegelijk dat het met de samenleving de verkeerde kant op gaat. Er is wel veel ‘leving’, maar is dat nog wel ‘samen’? Vanuit dit uitgangspunt kunnen veel maatschappelijke ontwikkelingen geduid worden als het zoeken van mensen naar ‘ankerpunten’ in de publieke ruimte.

Beoogd resultaat van deze werkconferenties is voor elk van de vier transities:

 • Een onderzoekagenda: de hierin geformuleerde vragen kunnen worden opgenomen in bestaande of nieuwe onderzoekprojecten;
 • Een beleidsagenda die kan leiden tot versnelde aanpassingen van wet en regelgeving.

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen