• Stel dat niet de actor, de organisatie, de ‘ik’ de basiseenheid van de samenleving is?
  • Stel dat juist de verbinding tussen actoren is de bouwsteen is?
  • Dát is de perspectiefwissel die wij voorstaan: Tot welke nieuwe vragen leidt dat en dus ook tot welke nieuwe antwoorden?

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.
Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

  • Circulariteit & duurzaamheid
  • Voedsel & Water
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid & Veerkracht

Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen

De tráns-actie is de basis van onze samenleving. Keizers en Koningen, prelaten en priesters, ze verloren hun macht in de 20e eeuw. De macht verschoof naar ons, de burgers. Goed opgeleid en welbewust werd iedere burger een actor, die in eigen verantwoordelijkheid kán, mág en móet handelen. Samen leven betekent het uitwisselen van onze acties met elkaar.

De trans-actie, het resultaat van de uitwisseling van acties tussen burgers, wordt zo de basis van onze samenleving.

Een transactie behoort een waardevolle verbinding te zijn die beide actoren als een voordeel ervaren. Dat is de basis voor een houdbare economie en samenleving en daarom is het ook een moreel gebod. In onze rollen van burger, producent en consument zijn wij onderdeel van lange ketens waarin wij met talloze bedrijven, organisaties, overheden en burgers trans-acteren. Veel van die verbindingen zijn niet waardevol. Dat uit zich in overbodige gebruik van grondstoffen en kapitaal, uitbuiting van (kinder-)arbeid, overbodige afvalproductie en daarmee ook gewoon in grote financiële verliezen voor burgers, bedrijven en overheden.

Waardeloze door waardevolle verbindingen vervangen: we kunnen daarvoor niet meer alleen naar ‘bazen’ kijken. Daarvoor zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen praktijkexperts, managers en bestuurders nodig. Zo valt budget vrij voor onderwijs, zorg en andere noden, zo worden onze handel en economie houdbaar en bovenal: zo borgen we het voortbestaan van onze samenleving en planeet.

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen